-
- » MUSIC » Blue Daydreaming » Tree
Tree (EN|中文)
2'59''

Blue Daydreaming」

白日梦 蓝。D/Bm 140bpm
 • prev song: Pseudomorph (EN|中文)
  假象 3'05''
 • next song: Tell Them I Love You (EN|中文)
  告诉他们我爱你 3'12''
  但愿这一切都不会失去
  其实也都并不神秘
  你期盼已久的惊奇
  会在某天统统降临
  我仍然默默的站在原地
  等待一切慢慢的靠近
  挥之不去的美好光阴
  残留在时代之后的意义
  
  我们像大海中的落叶
  漂流在另一个世界
  也许还并不是很了解
  但这里却也只有这些
  感到无助时会闭上眼
  睁开后也望不到边
  假如你知道另外的世界
  那么请把我也带到里面
  
  听,这声音,是平凡的曾经
  听,这声音,在身后将你唤醒
  🎸 - ?

  🎸INTRODUCTION


  1 = C (root note)
  120 bpm (bit per minute)
  4/4
  --------------------------------------------
  ♩= (1/4bar note) = 1bit
  ♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
  ♫ = 2 x 1/2♩=1bit
  -/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
  ♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
  | = bar line 
  Number = Guitar Pad Position = ♪
  (when without appendix mark 
  default value = 1/2bit) 
  -------------------------------------------
  🎸 +0 EBGDAE
  Key=D
  String Notes(1-6): EBGDAD
  
  Guitar Chord
  Intro / BridgePart 
  E---
  B---
  G------14–--14-16-16–14--–14-------14------14-16-16-14-16-14---
  D--------–16-------------–16---------------16-------------- 
  A---0-~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~-
  D---0-~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~
  
  Verse: | D | Bm | A | D |
  Chorus: | D | D | A | G |(听~这声音..)
   
   
   
 • -
   
  中文