-
- » MUSIC » A Newborn White Immortal » Tomorrow Tomorrow
Tomorrow Tomorrow (The Truth|事实的真相)
明天以后 4'39''

「A Newborn White Immortal」

赤子白仙D 88bpm CN-Z51-20-00227
 • prev song: A Newborn Baby Sleep Talking About The Dream Through Life
  赤子呓语一生梦 4'35''
 • 事件的真相 至今仍没有一个人知道
  所有的人好像都在故意 模糊事实
  人们忘记了历史 人们忽略了本质
  于是故事的主角 在开篇时就已死掉
  
  恐惧充斥 心惊肉跳 
  危机蔓延 全死翘翘
  
  呜....(人们只记得不美的 华而不实的那一秒)
  呜....(人们满足于鱼腩上扬的嘴角 伪善的笑)
  
  不要
  再说什么
  今天的痛苦是明天的财富
  这些我早就懂了 
  我知道
  自己经历过什么
  告诉我
  真相 
  事实的真相
  事实的真相
  
  明天以后 也许再也没有 明天以后
  
  但愿明天一切还会有,
  再见。
  🎸 - ?

  🎸INTRODUCTION


  1 = C (root note)
  120 bpm (bit per minute)
  4/4
  --------------------------------------------
  ♩= (1/4bar note) = 1bit
  ♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
  ♫ = 2 x 1/2♩=1bit
  -/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
  ♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
  | = bar line 
  Number = Guitar Pad Position = ♪
  (when without appendix mark 
  default value = 1/2bit) 
  -------------------------------------------
  🎸 +4 #G¹#D²B³#F⁴#C⁵G⁶(6th string ↓half tone)
  [A](slow)
  B[xxx024] Bm[xxx014] E[xxx030] #Fm[xx0856]
  [Bridge]
  5⁵泛音 
  
  [B](fast)
  ‖ B | G C | x3 | #A | #A D ‖
  | B | - | G | - | C | - | #A | - 
  
  [C](slow)
   | D | - | C | - | B | - | E | D | #F | - |

  Arrangement


  - intro
  A x4
  B
  C
  - inter
  A x2
  - fast to END(Ax6)
  -
   
  中文